கழுத்து பராமரிப்பு (Neck care)

கழுத்தில் கருமை, சுருக்கம், தோல் தளர்ச்சி , சரும வரட்சி போன்றன கழுத்தின் அழகைக் கெடுக்கின்றன.அவற்றை நீக்கும் (Neck care) வழிகளைப் பார்ப்போம்.

Read more