கழுத்து எலும்புத்தேய்வு (Neck osteoporosis)

தோள்மூட்டு, புஜம், கைகளில் ஏற்படும் வலி உளைவு எரிவுகளுக்கு பெரும்பாலும் கழுத்து எலும்புத் தேய்வு நோய் (Neck osteoporosis) காரணமாக இருக்கலாம்.

Read more