புதிய குழந்தையின் சுவாரசியமான செயல்கள் (Interesting new baby)

பிறந்த குழந்தைகள் (New baby) அழுகைக்கு பெயர் பெற்றவை. .ஆனால், குழந்தை அழும் போது, கண்ணீர் வராது. ஒரு மாதம் வரை கண்ணீர் விட மாட்டார்கள்.

Read more