ஆரோக்கியத்துக்கு பெரிதும் உதவும் நூல்கோல் (Noolkol)

நூல்கோல் (Noolkol) அரிதாகப் பயன்படுத்தும் காய்கறிகளில் ஒன்று. இதனுடைய சத்துக்கள் ,மருத்துவப் பண்புகள் பற்றி தெரிந்தால்  அடிக்கடி உண்பீர்கள்.

Read more