எண்ணெய் குளியலின் அவசியம் (oil bath)

எண்ணெய்க் குளியல் (oil bath) ஏன்? ‘வாரம் ஒரு நாள் எண்ணெய்க் குளியல்’ என வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே  நம் முன்னோர் அதைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்துள்ளனர். இது 

Read more