நலம் தரும் ஓம் எனும் மந்திரம் (Om Mandra)

மந்திரங்களுக்கு எல்லாம் முதன்மையானதாக, உயிராக இருப்பது ‘ஓம்(Om mandra) எனும் மந்திரம்.இது அ, உ, ம் என்ற மூன்று எழுத்துக்களை உள்ளடக்கியது.

Read more