முடி வளர்ச்சியில் வெங்காயம் ( Onion for hair growth)

முடி வளர்ச்சிக்கு வெங்காயத்தின் மாயம்  ( hair growth) தலைமுடி சார்ந்த பல பிரச்சனைக்கு சிறந்த தீர்வாக சின்ன வெங்காயம் (Onion for hair growth) இருக்கிறது.

Read more