பெண்களின் உடல் எதனால் பருமனாகிறது? (Why do women become obese)

ஆரோக்கியமான உணவு, சரியான உணவு முறை, சீரான உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை சரிவர செய்யாமல்  (Why do women become obese) அதிக பெண்கள் பருமனாகின்றார்கள்.

Read more