நீரிழிவுநோயைக் கட்டுப்படுத்தும் பேலியோ (Paleo)

நாம் உண்ணும் உணவுகளே பல நோய்களுக்குக் காரணம். அந்த உணவை நிறுத்தும் போது, நோயும் நின்று போகிறது. இதுவே பேலியோ (Paleo) உணவு முறையின் இரகசியம்.

Read more