கணையமும் சர்க்கரைநோயும் (Pancreas and diabetes)

கணையம் (Pancreatitis) சுரக்கும் இன்சுலினின் சமநிலையின்மை தான் நீரிழிவுநோய்க்கு காரணம். கணையமே செரிமானமாவதற்கு அவசியமான பணியையும் செய்கிறதது.

Read more