நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டும் கம்பு (Immune boosting Pearl millet)

உடலில் ஏற்படும் பல நோய்களுக்குக் காரணம் விற்றமின் குறைபாடே..கம்பில் (Pearl millet) இயற்கையிலேயே அதிக அளவில் விற்றமின்களைக் கொண்டுள்ளது.

Read more