சம்மணமிட்டு அமருங்கள் (Proper sitting position)

சம்மணம் போட்டு இருத்தல் (Proper sitting position) என்பது முன்னோர் பயன்படுத்தி வந்த ஆரோக்கியவாழ்விற்கான ஒரு மருத்துவம் என்றே சொல்லலாம்.

Read more