கணையத்தைக் காக்கும் உணவுகள்(Foods that Protect the pancreas)

நீரிழிவு நோய் வருவதைத் தடுப்பதற்கு கணையத்தை பாதுகாக்கும் உணவுகைளை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கணையத்தை பாதுகாக்கலாம்.(Protect the pancreas).

Read more