முதுகெலும்பை பாதுகாக்கும் வழி முறைகள் (How to protect the spine)

அதிக நேரம் ஒரே நிலையில் இருந்து பணிபுரிவதால் முதுகு எலும்பு பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது. இதனை எப்படி தவிர்க்க முடியும் (How to protect the spine)

Read more