தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை (Purity mudra)

 “தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை (Purity mudra) ”  உடலில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுகளையும் நச்சுப்பொருட்களையும் அகற்றி உடலைத் தூய்மைப்படுத்துகிறது.

Read more