இராசவள்ளிக்கிழங்கு களி (Rasavalli sweet kali)

இராசவள்ளிக்கிழங்குக்குகளி (Rasavalli sweet kali) தனித்துவமான நிறமும் மணமும் கொண்டது. பார்ப்பதற்கும் உண்பதற்கும் மிக அருமையாக இருக்கும்.

Read more