திடீரென உடல் மெலிவதற்கு காரணங்கள் (Reason for Weight loss)

எந்த காரணமும் இல்லாமல் எடையானது குறைதல் நல்லதல்ல. உடலில் ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளுக்கு எடை குறைவு (Reason for Weight loss) ஒரு பெரிய அறிகுறி.

Read more