முழங்கால்வலி நீக்கும் ஏகபாதாசனம் (Eka padasana)

ஒரே காலில் நின்று கொண்டு செய்வதால் இது ஏக பாத ஆசனம் Eka padasana கால்வலி, பாதவலி, மூட்டுவலி, இடுப்பு வலிகளைக் குறைக்கும்.

Read more