முகத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்க (Remove dead cells from face)

.சரும அழகை பேணி காப்பது இளமையை தக்க வைக்கும்.முகத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்கினாலே (Remove dead cells from face) முகம் ஜொலிக்க தொடங்கும்.

Read more