எலும்பு,பற்களுக்கு பலம் தரும் திராட்சை (Raisins)

எலும்புகள் நன்றாக உறுதியாக பற்கள் வலுப்பெற மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கும் தேவையான சத்து கல்சியம் . உலர் திராட்சையில் (Raisins) இது அதிகம் உள்ளது.

Read more