பீர்க்கங்காயின் மருத்துவ நன்மைகள் (Medicinal uses of ridge guard)

மிகுந்த நீர்ச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் கொண்ட பீர்க்கங்காய் (Ridge guard) நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் உடற்பருமனானவர்களுக்கும் ஏற்ற சிறந்த காயாகும்.

Read more