அழகு தரும் சந்தனம் (Sandalwood)

சந்தனம் (Sandalwood) குளிர்ச்சியைத் தரும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். சந்தனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அழகையும் பெறமுடியும்.

Read more