பிரசவித்த பின் பத்தியக்கறி (Curry with mix of spices)

பிரசவத்திற்கு பின், சில பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட, ,பத்தியக்கறி (Curry making mix of spices)ஆரோக்கியமானது.இது வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும்.

Read more