இளைத்தவனுக்கு எள் (Sesame seeds)

பிள்ளை எதைச் சாப்பிட்டாலும் உடல் மெலிந்து இருக்கிறது என்று கவலை கொள்ளும் தாய்மாருக்கு எள்ளு (Sesame seeds) நன்றாக கை கொடுக்கும்.

Read more