சித்தர்களும் ஜீவ சமாதிகளும் (Siddhar)

ஒரு சித்தர், தான் விரும்பிய காலம் வரை வாழவும், நினைத்த இடத்தில் சஞ்சரிக்கவும், வேறொரு இடத்தில் மறுசமாதி (Siddhar) அடையவும் வல்லமை பெற்றவர்.

Read more