குளிர்காலத்திற்கு வேண்டிய சரும பராமரிப்புகள் (Skin care for winter)

குளிர்காலத்தில் சருமத்தின் ஈரலிப்பைப் பாதுகாக்கும் சுரப்பிகள் குறைவாக சுரப்பதால்,சருமத்தை கவனமாக பராமரிக்க (Skin care for winter) வேண்டும்.

Read more