ஏன் இடது பக்கமாக சரிந்து உறங்க வேண்டும்?(Why sleep on the left side?)

இரவு டது பக்கமாக சரிந்து படுத்துக்கொள்ள(Sleep on the left side) வேண்டும்.இதனால் செரிமான மண்டலம் தன் வேலையை இலகுவாக செய்ய அனுமதிக்கிறோம்.

Read more