சோனம் கபூரின் அழகிற்கான உணவு முறை (Diet Plan)

அழகிய உடல் அமைப்பிற்கு ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி வழக்கத்துடன் சரியான உணவை ( Diet Plan) உட்கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது என்று கிறார் சோனம் கபூர் . 

Read more