சோவியத் ஒன்றியம் ஏன் உடைந்தது?(Collapse of the Soviet Union)

சோவியத் ஜனாதிபதி கோர்பச்சேவ் செயல்படுத்திய பல தீவிர சீர்திருத்தங்களினால் ,வலிமையுடன் இருந்த சோவியத் யூனியன் (Soviet Union) வீழ்ச்சியடைந்தது.

Read more