சுவையான சோயாமீற் சிற்றுண்டிகள் (Soyameat snacks)

சோயாமீட் ஒரு சைவ உணவு உண்பவருக்கு புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்! சோயாமீட்டை வைத்து பலவிதமான சுவையான (Soyameat snacks) சில சிற்றுண்டிகள் செய்வோம். 

Read more