சிரிப்பின் சிறப்பு (Special of laughter)

மற்ற உயிர்களிடமிருந்து மனிதனை பிரித்துக் காட்டும் அடையாளச் சின்னமே சிரிப்பு(Special of laughter).வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்.

Read more