ஸ்படிகமாலையின் அற்புத பலன்கள் (Sphatika Mala)

ஆன்மீக ரீதியாகவும்,அறிவியல் ரீதியாகவும் ஒரு அரண் போல நம்மை பாதுகாக்கும் முழுமையான கவசமாக முதல்தர ஸ்படிகமணி மாலை (Sphatika Mala) விளங்குகிறது.

Read more