உறைப்பு குரக்கன் ரொட்டி (Spicy Kurakkan roti)

இனிப்பு ரொட்டி, புட்டு ,களி, உறைப்பான குரக்கன் ரொட்டி (Spicy Kurakkan roti) என குரக்கன் உணவுகளை வழக்கமாக உண்டு வர உடலுக்கு வலுவை தரும்.

Read more