முதுகு தண்டுவட பாதிப்பு எதனால்? (Why spinal cord injury?)

தண்டுவடம் பாதிக்கப்படுவதால் உடலின் முழு இயக்கமும் பாதிக்கப்படுகிறது. முதுகு தண்டு பாதிப்பு (spinal cord injury) பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.

Read more