ராகு கேது தோஷம் நீக்கும் ஸ்ரீ காளஹஸ்தி (Sri kalahasti)

அன்புக்குச்சான்றான கண்ணப்பர் தொண்டாற்றி வீடுபேறு பெற்ற விழுமிய தலமான ஸ்ரீ காளஹஸ்தி (Sri kalahasti) சிறந்த ராகு, கேது க்ஷேத்ரம்’ ஆகும்.

Read more