இலங்கை முறையில் தொதல் ( Sri Lankan thothal )

தொதல் (Sri Lankan sweet thothal) மிகவும் தித்திப்பான சுவையுடையது. சாப்பிட்டவர்கள்.எந்தவிதமான கொண்டாட்டத்திற்கும் ஏற்றது இந்த இனிப்பு பலகாரம்.

Read more