குடி பழக்கத்தை இலகுவாக நிறுத்த (Stop drinking alcohol)

குடிப்பவர்கள் தம் ஆரோக்கியத்தை கருதி உறுதியான முடிவுடன் தாங்களாகவே குடிக்கக்கூடாது (Stop drinking alcohol) என்று நினைத்தால் தான் முடியும்.

Read more