விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி KFC (Story of KFC)

6 வயதில் சமையல், 12 வயதில் கல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி. 1009 ஆவது தரம் விடாமுயற்சிக்கு 65 வயதில் கிடைத்த பரிசு KFC  (Story of KFC) உணவகம்.

Read more