நம்பினார் கெடுவதில்லை(Story of Nambi)

களங்கமற்ற, முழுமையான இறை நம்பிக்கை, இறைவனை நம்மிடம் நேரில் கொண்டு வந்து காட்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் நம்பியாண்டார் நம்பி (Nambi).

Read more