எல்லோரும் செய்யக் கூடிய சுகாசனம் (Simple asana sukhasana)

சம்மணம் போட்டு உட்காரும் எளிய யோகாசனம், சுகாசனம் (Sukhasana) முதுகுத்தண்டு கழுத்து, தலை ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும்.

Read more