இனிப்பான ஒடியல்மா பிட்டு (Sweet Odiyal flour puttu)

ஒடியல் மாவில் செய்யப்படும் இனிப்பான ஒடியல்மா பிட்டு (Sweet Odiyal flour puttu) அதிகமான சத்துக்களைக் கொண்ட தமிழர்களின் பாரம்பரியமான உணவு.

Read more