பிரம்மாவிற்கும் கோவில்கள் உண்டு தெரியுமா (Temples for Brahma)

கோவில் இல்லாக் கடவுளாக சாபம் பெற்றவர் பிரம்மா.ஆனாலும் பிரம்மாவுக்கு சிவன்கோவில்களில் சிறிய அளவில் சன்னிதிகள் (Temples for Brahma) உண்டு.

Read more