சிதறு தேங்காயில் ஒளிந்திருக்கும் தெய்வீகம் (The divinity hidden in the coconut)

தேங்காய் கொண்டிருக்கும் பஞ்சபூதத் தன்மைகள்,அது உடைபடும் இடங்களில் சக்தியாக (The divinity hidden in the coconut) வெளிப்படுகிறது.

Read more