உடல் உணர்விற்கான தீர்வு தான் மருந்து (The feeling of the body is the medicine)

உணர்ச்சி மொழியால் மூளை ஏனைய உறுப்புகளுடன் பேசுகிறது. உடலுக்குத் தண்ணீர் தேவை (Feeling of the body) என்றால் அது தாகம் என்று உணர்த்துகிறது.

Read more