கால்வீக்கம் நீங்க தீர்வுகள் (The swelling feet)

கால்வீக்கம்  (The swelling feet) பற்பல காரணங்களால் ஏற்படுகின்றது. உடலில் ஒரு உறுப்பு பாதிப்பின் அல்லது ஒரு நோயின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்.

Read more