தேமல் ஏற்படக் காரணம் என்ன (Themal)

பூஞ்சைதொற்றால் வரும் தேமலை (Themal) கண்டதும்  சரிசெய்யாவிட்டால் முகம் ,உடல் முழுக்க பரவிவிடும். ஒரு கட்டத்தில் மேக் அப் ஐ மீறி த் தெரியும்.

Read more