சித்தர்கள் பூமி திருவண்ணாமலை(Thiruvannaamalai & Siddhars)

ஆதி சித்தர் சிவன். அதனால் தான் திருவண்ணாமலையில் சிவனுடன் நாம் போற்றும் சித்தர்களும் (Thiruvannaamalai & Siddhars) அரூபமாக இருக்கிறார்கள்.

Read more