என்றும் பதினாறு போல் வாழ திரிகடுகம் (Tirikaṭukam)

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகிய மூன்று பொருட்களாலான மருந்தே திரிகடுகம் (Tirikaṭukam). இது பழங்கால மருத்துவத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Read more