பல்ஈறு நோய்களை இயற்கையாக குணப்படுத்த(To cure gingivitis naturally)

ஈறுவியாதிகள் (Gingivitis) ஈறுகளை பாதிப்பதோடு ,பற்களை தாங்கும் பிற அமைப்புகளையும் சேர்த்து பாதிக்கும். இதற்கு பல் சுத்தம் இன்மையே பிரதான காரணம்

Read more