எலும்புத் தேய்மானம் குணமாக உணவுகள் (To Cure Osteoporosis)

ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு, தகுந்த உடற்பயிற்சி போன்றவற்றால் எலும்புகளை வலிமையாக்கி ,தேய்மானம் ஆகாமல் (To Cure Osteoporosis) தடுக்கலாம்.

Read more